เฅี่ยวฅับวารสาร
วารสารŠบับัจจุบัš
วารสารŠบับฅ่อšๆ
ฅองบรรณาธิฅาร
คำแšะšำใšฅารส่งพ้šŠบับ
สมัครสมาชิฅ
อีเมล์เพือš
สมาคมจิพแžกย์
พิดพ่อ
ค้šหาบกความใšวารสาร


สนับสนุนการจัดทำโดย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Journal of the Psychiatrist Association of Thailand
ISSN: 0125-6985

บรรณาธิการ มาโนช หล่อตระกูล
Editor: Manote Lotrakul, M.D.


ISSN 0125-6985

The Journal of ThePsychiatric Association of Thailand (J Psychiatr Assoc Thailand) is the official journal published quarterlyby The PsychiatricAssociation of Thailand.

" We believe that there are a few psychiatric journals published among our asian countries. Previously, however, it was difficult or even unable to access most of these materials. Fortunately, with the advance of internet technology, some asian journals are now being presented to the external world."

Manote Lotrakul, M.D. Chief Editor and Webmaster

Editorial Board

Instructions to authors


Those link to our journal

Thai Index Medicus at the Medical Library / Faculty of Medicine / Chulalongkorn University/ Thailand.
Thai Index Medicus is a collection of documents published in Thai medical journals from 1918 to current year.

Search | Present Issue | Archives | Editorial Board | Author Instructions | Subsribe | E-mail Alert | Contact

© Copyright The Psychiatric Association of Thailand. All Rights Reserved.1999-2001  

Home page Site map Contact us