เกี่ยวกับวารสาร
วารสารฉบับปัจจุบัน
วารสารฉบับก่อนๆ
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ
สมัครสมาชิก
อีเมล์เตือน
สมาคมจิตแพทย์
ติดต่อ
ค้นหาบทความในวารสาร


สนับสนุนการจัดทำโดย

การติดต่อ

ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับบรรณาธิการ หรือต้องการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย โปรดส่งไปยัง

รองศาสตราจารย์มาโนช หล่อตระกูล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

e-mail : ramlt@mahidol.ac.th

 

 

 

 

 

 

Search | Present Issue | Archives | Editorial Board | Author Instructions | Subsribe | E-mail Alert | Contact

© Copyright The Psychiatric Association of Thailand. All Rights Reserved.1999-2001  

Home page Site map Contact us