เผี่ยวผับวารสาร
วารสารŠบับัจจุบัš
วารสารŠบับผ่อšๆ
ผองบรรณาธิผาร
คำแšะšำใšผารส่งž้šŠบับ
สมัครสมาชิผ
อีเมล์เžือš
สมาคมจิžแžฅย์
žิดž่อ
ค้šหาบฅความใšวารสาร


สนับสนุนการจัดทำโดย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
Instruction to authors (English)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวิทยาการ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการ และบทความอันเป็นประโยชน์ต่อวงการจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตของไทย

ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้แล้วถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสมาคมจิตแพทย์ฯแต่เพียงผู้เดียว การตีพิมพ์ซ้ำในที่อื่น จักต้องได้รับการอนุญาตจากวารสารสมาคมจิตแพทย์ฯ ก่อน

ต้นฉบับที่ส่งมาจะได้รับการตรวจทบทวน โดยผู้ที่กองบรรณาธิการเห็นว่าทรงคุณวุฒิในด้านนั้นอย่างน้อย 2 ท่าน (peer review) กองบรรณาธิการจะส่งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ทบทวนไปเพื่อให้ผู้นิพนธ์พิจารณาปรับปรุงแก้ไข   โดยทั้งผู้ส่งบทความและผู้พิจารณาต่างก็ไม่ทราบรายชื่อซึ่งกันและกัน

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์ แบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่

 1. นิพนธ์ต้นฉบับ เป็นรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัย
 2. รายงานผู้ป่วย เป็นรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนหรือมีรายงานน้อยราย ชื่อเรื่องควรต่อท้ายด้วย : รายงานผู้ป่วย....ราย (case report)
 3. บทความฟื้นฟูวิชาการ เป็นการรวบรวมผลงานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยผู้นิพนธ์ได้มีการศึกษาในเรื่องนี้มาอย่างกว้างขวาง มีการนำเรื่องมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน
 4. บทความพิเศษ ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในทางใดทางหนึ่ง และใช้ประสบการณ์นี้เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่ใดแง่หนึ่งในเรื่องนั้น
 5. จดหมายถึงบรรณาธิการ จดหมายที่เขียนเกี่ยวข้องกับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ไปแล้ว หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ต้องการเผยแพร่อย่างย่อๆ
 6. ปกิณกะ เป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใดๆ ข้างต้น

การเตรียมต้นฉบับ

พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษขนาด A4 เว้นช่อง 2 บรรทัด ห่างขอบทุกด้าน 1 นิ้ว มีเลขกำกับทุกแผ่นที่มุมขวา ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปนอยู่ในเนื้อเรื่องภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ ต้นฉบับจัดอันดับเรียงตามลำดับดังนี้ โดยเมื่อสิ้นสุดแต่ละตอนให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง

 1. ใบปะหน้า ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ คุณวุฒิสูงสุด และสถาบันของผู้นิพนธ์ทุกคน โดยเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบในการติดต่อกับกองบรรณาธิการ
 2. บทคัดย่อ ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 300 คำ คำสำคัญ (Key words): ระบุคำสำคัญ 2-5 คำทั้ง 2 ภาษา
 3. เนื้อเรื่อง สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับประกอบด้วย บทนำ วัสดุและวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์ และสรุป ส่วนบทฟื้นฟูวิชาการไม่จำเป็นต้องแบ่งเช่นนี้
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. การอ้างเอกสารอ้างอิง กำหนดหมายเลขเรียงตามลำดับการอ้างในเนื้อเรื่อง เลขอ้างในเรื่องให้ใช้เลขอารบิคตัวยก (superscript) ไม่ต้องมีวงเล็บ

  การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ รายละเอียดการเขียนดูได้ที่หน้านี้

  ชื่อย่อของวารสารใช้ตาม Index Medicus รายละเอียดการเขียนดูได้ที่หน้านี้

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. บทความในวารสาร

  พิเชฐ อุดมรัตน์. ห้องปฏิบัติการนอนหลับกับอนาคตของจิตเวชศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2532; 34 : 325-34.

  Lewis G, Hawton K, Jones P. Strategies for preventing suicide. Br J Psychiatry 1997; 171: 351-4.

  ถ้านิพนธ์มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน ถ้ามีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกตามด้วย “et al.” สำหรับเอกสารภาษาไทยให้เขียนชื่อผู้นิพนธ์ก่อนนามสกุลโดยใช้ตัวเต็ม

  2. หนังสือ

  - ผู้นิพนธ์คนเดียวหรือหลายคน

  Kaplan HI, Sadock BJ. Synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry. 6th ed. Baltimore : William & Wilkins, 1991: 643 - 73.

  - บทความในหนังสือหรือตำรา

  McKenna MS. Anorexia nervosa and bulimic nervosa. In: Sederer LI, ed. Inpatient psychiatry: diagnosis and treatment. Baltimore: Williams & Wilkins, 1991: 141-66.

 6. ตาราง แผนภูมิและรูปภาพประกอบ แยกไว้ต่างหากท้ายเนื้อเรื่องโดยใช้กระดาษ 1 แผ่น ต่อ 1 ตาราง หรือแผนภูมิหรือรูปภาพ

การส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม diskette การพิมพ์ใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows โดยส่งมายัง

รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400

เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์บรรณาธิการจะส่งสำเนาพิมพ์ (reprint) ให้ผู้นิพนธ์จำนวน 20 ชุดต่อหนึ่งเรื่อง

Search | Present Issue | Archives | Editorial Board | Author Instructions | Subsribe | E-mail Alert | Contact

© Copyright The Psychiatric Association of Thailand. All Rights Reserved.1999-2001  

Home page Site map Contact us