สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ

อัญชิดา  ขำแก้ว, รัตนา  สายพานิชย์, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


ลักษณะของผู้ป่วยที่กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาวะเป็นพิษต่อตับรุนแรง

ฮาริส  มะซัน, มาโนช  หล่อตระกูล, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


การศึกษาเปรียบเทียบผลการแปลแบบทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer และระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)

กุลวดี  ทองไพบูลย์, บุรชัย  อัศวทวีบุญ


ปัญหาการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็กออทิสติก

พรรษพร  หล่อธีรพงศ์, สุวรรณี  พุทธิศรี, วรามิศร์  โอสถานนท์


ผล 1 ปีของการเข้าร่วมโปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ดื้อต่อต้าน

ภาวิตา  จงสุขศิริ, สุพร  อภินันทเวช, สิรินัดดา  ปัญญาภาส


ผลของการเรียนเชิงปฏิบัติการหัวข้อการจัดการอารมณ์และความเครียดต่อระดับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่งรัตน์  จิตวโรภาส, พิชญานุช  รสเครือ, อารี  เทเลอร์, วินิทรา  นวลละออง


การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดขั้นสูงระหว่างเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ

สุดาวรรณ  จุลเกตุ, มานิกา  วิเศษสาธร, นนทิมา  พัชโรรส


การแปลแบบข้ามวัฒนธรรมและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมิน Aberrant Behavior Checklist-Community (ABC-C) ฉบับภาษาไทย

อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์, ชวนันท์  ชาญศิลป์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษานำร่องเรื่องประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อลดอัตราการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

จินิส  สีห์รา, วัลลภ  อัจสริยะสิงห์, ชุติมา  แจ้งจิตร, ชาญวิทย์  พรนภดล


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก โรงพยาบาลรามาธิบดี

กนกพร  สาคร, นิดา  ลิ้มสุวรรณ, สัญชัย  กุลาดี, ชัยยศ  คงคติธรรม


โรคสมาธิสั้นในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคลมชักในโรงพยาบาลรามาธิบดีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ภัทรพร  ปานดี, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, สัญชัย  กุลาดี, ชัยยศ  คงคติธรรม, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale ฉบับภาษาไทย

กฤติศักดิ์  อนุโรจน์, ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลราชวิถี

จามรี  ณ บางช้าง


ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วรุณา  กลกิจโกวินท์, จตุพร  โพธิ์ปริสุทธิ์, ณัฐภัทร  นิยมรัตนกิจ, ธวัลรัตน์  โวหาร, ภคนันท์  ล้อศิรินันท์, วรรณกานษ์  ศรีสนธิรักษ์


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

สานิตย์  ศรีเพชร, รุ่งทิพย์  ประเสริฐชัย, กมลชนก  แสนทวีสุข, เกวลิน  พิมพ์พิศคนึง, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


ฟื้นฟูวิชาการ

โรคสมองส่วนหน้าเสื่อมที่มาด้วยอาการทางพฤติกรรมและการพัฒนาการวินิจฉัยปัญหาพฤติกรรมในผู้สูงอายุ

ประวีณ์นุช  เพ็ญภาสกานต์, พัทธมน  เจริญรัตน์, นันทิกา  อนันต์ถาวรวงศ์, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทยในการคัดแยกผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มีโรคร่วม: การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง

ศิรินดา  จันทร์เพ็ญ, ชาญวิทย์  พรนภดล, วัลลภ  อัจสริยะสิงห์, ฑิฆัมพร  หอสิริ


อาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กสมาธิสั้น และความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดล

สุนทรี  ศรีโกไสย, ภัทราวดี  ดอนนอก, ศิริวรรณ  ทวีวัฒนปรีชา, รัตนา  สายพานิชย์


ประสิทธิผลของการบำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจสำหรับผู้ติดสุรา

พิจิตรา  ธีระวิสุทธิ์กุล, พิชัย  แสงชาญชัย, วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ


ทัศนคติต่อผู้ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์


ความชุกของโรคทางจิตเวช ความแตกต่างระหว่างเพศ และการเปรียบเทียบโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลกับภาวะการปรับตัวผิดปกติ ในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต

จริยา  จิรานุกูล, น้ำทิพย์  คตภูธร, ธาณัฐดา  สิริโสนแก้ว


ภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสีย กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภควัต  วิวัฒนวรเศรษฐ์, จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์


ฟื้นฟูวิชาการ

ทฤษฎีของพฤติกรรมเสพติด และ ข้อถกเถียงที่มีในปัจจุบัน

วนิดา  รัตนสุมาวงศ์, รัศมน  กัลยาณศิริ, พิชัย  แสงชาญชัย


สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศิวัช  ธำรงวิศว, จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์


ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าของแบบประเมินอาการซึมเศร้า 9 คำถาม ฉบับปรับปรุงภาษากลาง

ธรณินทร์  กองสุข, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, ศุภชัย  จันทร์ทอง, เบญจมาศ  พฤกษ์กานนท์, สุพัตรา  สุขาวห, จินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน


รูปแบบการสั่งใช้ยาต้านโรคจิตรูปแบบฉีดออกฤทธิ์นานในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง

เรวดี เจนร่วมจิต, วรวีร์ เตธัญญวรากูล, หทัยภัทร กองคำบุตร, น้ำฝน ปิยะตระกูล


ผลลัพธ์ทางการรักษาด้วยยา Topiramate อย่างน้อย 6 เดือน ในผู้ป่วยติดสุราที่มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ปุณพร กมลมุนีโชติ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ


การทดสอบความตรงและความเชื่อถือได้ของแบบประเมินส่วนประกอบของอารมณ์ชื่อ MOSAIC ฉบับภาษาไทย

รณชัย คงสกนธ์, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, อภิชาติ จริยาวิลาศ


ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้แนวทางการดูแลผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

ณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์


ฟื้นฟูวิชาการ

ภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง

ดารุจ  อนิวรรตนพงศ์


ดัชนีคำสำคัญ

ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น

อัญมณี  โกสัลล์ประไพ, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, พัชรินทร์  เสรี


การศึกษานำร่องเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึกทักษะครูในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง

ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์, ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม, ปาณิสรา เรือง, ชนัฐดา ภูวิชัย


ประสิทธิผลการบำบัด Co-occurring disorder (COD) Intervention ในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, ปราณี ฉันทพจน์, สุพัตรา สุขาวห


การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเสพติดสมาร์ตโฟนสำหรับผู้ใหญ่ฉบับภาษาไทย

พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, นวลลออ ธวินชัย


วิถีการดำเนินโรคของโรคติดสุราหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี

สุนทรี ศรีโกไสย, ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, หทัยชนนี บุญเจริญ, ดวงเดือน ไชยน้อย, อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์, นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์, ลษิตา ศรีธรรมชาติ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล


อาการย้ำคิดย้ำทำในผู้ป่วยโรคลมชักในโรงพยาบาลรามาธิบดี

นูรอน  ยะผา, รัตนา  สายพานิชย์, สัญชัย  กุลาดี, อภิสิทธิ์  บุญเกิด, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


ความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง Mood and Feelings Questionnaire (MFQ) ฉบับภาษาไทย

ติรยา เลิศหัตถศิลป์, ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล, พนิดา บุตรดีวงษ์


การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินกลยุทธ์ในการรับมือกับความเครียดแบบสั้นฉบับภาษาไทย

ธนานันต์ นุ่มแสง, ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์


คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่หมู่บ้านประชานิเวศน์

โชติมันต์ ชินวรารักษ์, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO