สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สมัย ศิริทองถาวร


ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์

เพ็ญประภา เหมมณี, วินิทรา แก้วพิลา


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาส

จรีภรณ์ จินท์ปัญญกุล, สุวรรณี พุทธิศรี


สาเหตุของการขาดการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นวัยเด็กและวัยรุ่น

อธิชาดา อธิพงษ์อาภรณ์, นิดา ลิ้มสุวรรณ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในเขตเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิต ตุลาคม 2553-กันยายน 2556

ศศิธร กมลธรรม, รุ่งระวี แก้วดี


ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ

วลี รัตนวัตร์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ภัทรพร วิสาจันทร์


ผลตอบรับจากครอบครัวเกี่ยวกับคุณสมบัติของทีมสะท้อนกลับในครอบครัวบำบัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์, นิดา ลิ้มสุวรรณ


การประเมินการคัดกรองภาวะเพ้อหลังผ่าตัดด้วยเครื่องมือ 4 ‘A’ Test ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยสูงอายุที่เปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า

นที วีรวรรณ, ธนาวดี ประชาสันติ์


ความชุกของโรคจิตเวชในผู้ป่วยสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, ธีรศักดิ์ สาตรา, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล


ความชุกของภาวะติดสารนิโคติน ในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ธีรศักดิ์ สาตรา, กมลเนตร วรรณเสวก, วัลลภ อัจสริยะสิงห์, จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล


คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์


ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

กนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล, พิชัย แสงชาญชัย, ธวัชชัย ลีฬหานาจ


ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้

ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, วิลาวรรณ คริสต์รักษา, ดำรงค์ แวอาลี, สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช


การกระตุ้นความสามารถสมองด้านทักษะการจัดการ ความใส่ใจ ความจำและมิติสัมพัทธ์ในผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น

ดาวชมพู นาคะวิโร, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ, อรพรรณ แอบไธสง, ภัทรา สุดสาคร, จารุณี วิทยาจักษุ์, ภัทรพร วิสาจันทร


การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบวัดซ้ำกับผู้ที่ชำนาญสองภาษา

วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ, บุรชัย อัศวทวีบุญ, ชลาลัย แต้ศิลปะสาธิต, ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล, พนิดา ซิมาภรณ์, สาวิตรี แฮมมอนด์, ยุพิน โภคฐิติยุกต์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


ทบทวนวรรณกรรม

ปัจจัยเสี่ยงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น : การทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก

สุพัตรา สุขาวห, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


ดัชนีคำสำคัญ - ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นกลุ่มโรคออทิสติก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ, นิรมล พัจนสุนทร, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, จินตนา สิงขรอาจ, พีรดา อุ่นไพร


การเข้ารับการรักษาทางจิตเวชในนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาการอ่านสะกดคำ

ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์, มนัท สูงประสิทธิ์


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

ศิราดา จิตติวรรณ, ปราโมทย์ สุคนิชย์


อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำในคนปกติ

รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย, รัตนา สายพานิชย์, ธนิตา หิรัญเทพ, สุดาวรรณ จุลเกต


ลักษณะทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในวัยผู้ใหญ่

นิดา ลิ้มสุวรรณ, ภัทรพร วิสาจันทร์


ประสิทธิผลของสื่อจำลองเสียงหูแว่วต่อทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

สุชีรา อมรมหพรรณ, จริยา จิรานุกูล, เอื้อมพร สุ่มมาตย์


การใช้หลัก 5 A’s ในการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่โดยแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลศิริราช

ปเนต ผู้กฤตยาคามี, สนทรรศ บุษราทิจ, ฑิฆัมพร หอสิริ, กมลพร วรรณฤทธิ์


ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยพาร์กินสันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, สมศักดิ์ เทียมเก่า, พงศธร พหลภาคย์


การพัฒนาเครื่องมือแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, อุบุญรัตน์ ธุรีราช, บุญลือ เพ็ชรรักษ์, ปิยนุช กิมเสาว์, ขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ, บุญธรรม ดีดวง


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย

ชาญวิทย์ พรนภดล


การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น

เสาวคนธ์ วีระศิริ, สุรพล วีระศิริ, พิมภา สุตรา, จริญญา โคตรชนะ


ความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำรวจจากแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, จตุรพร แสงกูล


ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย

ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, อารยา  ผลธัญญา, ทัศนีย์  หอมกลิ่น, กุลวดี  ทองไพบูลย์, พิมพ์มาศ  ตาปัญญา, รติพันธ์  ถาวรวุฒิชาติ


การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยโรคจิตเภท

โกศล วราอัศวปติ, กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, เอกอุมา อิ้มคำ


ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

นิตยา  จรัสแสง, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, วิจิตรา  พิมพะนิตย์, สมจิตร์  มณีกานนท์, ดวงแก้ว  รอดอ่อง


ความสุข ความทุกข์ และสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย

ขวัญสุดา บุญทศ, ขนิษฐา นันทบุตร


ฟื้นฟูวิชาการ

ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน

หัทยา ดำรงค์ผล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO


สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม

ชาญวิทย์ พรนภดล, ศิริสุดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ


การคัดกรองโรคย้ำคิดย้ำทำในนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อินทณัฐ ผู้สันติ, พิชญา กุศลารักษ์


ความชุกและปัจจัยเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รินทราย อรุณรัตนพงศ์, ชวนันท์ ชาญศิลป์


ภาวะซึมเศร้าและอิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกอาชีพของบุคคลที่สอบคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร, ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต, ณภัควรรต บัวทองชนิดการนอนไม่หลับและผลของการนอนไม่หลับต่อการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ, ทินกร วงศ์ปการันย์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ธนิตา หิรัญเทพ, ณหทัย วงศ์ปการันย์, พุฒิพงษ์ พุกกะมาน, มณี ภิญโญพรพาณิชย์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, นัฏพร อภิสิริเดช, ณัฏฐา สายเสวย, กมลพร วรรณฤทธิ์, ธวัลรัตน์ ศรีจันทร์, รักษ์ รักษ์ตระกูล, อเนกวิช เต็มบุณเกียรติ, น้ำทิพย์ ทับทิมทอง, สุกัญญา รักษ์ขจีกุล, บุญสนอง วงค์ตาน้อย, สิทธินันท์ ตันจักรวรานนท์, อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์, รวิวรรณ นิวาตพันธุ์, ดลฤดี เพชรสุวรรณ


ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของมาตรวัดรูปแบบการกิน (T-ESS) ในนักเรียนหญิงไทยระดับชั้นมัธยมปลาย

สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, อรพินทร์ ชูชม, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล


การทบทวนอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาโรคจิตรุ่นที่สองในผู้ป่วยนอกโรคจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สุชาติ พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม


งานศึกษานำร่องประสิทธิภาพของการใช้ยาเคตามีนร่วมกับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

ธันยา วิชัยโกศล, พิชัย อิฏฐสกุล, วรินี เล็กประเสริฐคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)