สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ประสิทธิภาพของจิตสังคมบำบัดในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

จามรี  ณ บางช้าง, วริญญา  อรรถยุกติ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะบกพร่องในการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศิรัชชรินทร์  ชัยงาม, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์


ภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 วิลาสินี  พิศณุ, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ภาวะสุขภาพจิต สภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ภาคใต้ของประเทศไทย

รัตนาภรณ์  ชูทอง, ภควัต  วิวัฒนวรเศรษฐ์, ณภัควรรต  บัวทอง, ยุพา  หนูทอง, ชาตินันท์  อยู่สุข, ณัฐกุล  รุ่งเรือง, นพดล  หมัดอาหวา, พีระสิทธิ์  แซ่ลิ้ม, แพรนภา  ชัยทวีทรัพย์, ภัทรเนตร  ชี้เจริญ, เรณุกา  จันทร์สุวรรณ, องค์อร  สรายุทธพิทักษ์


ปัจจัยทำนายความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์

สมจิตร์  หร่องบุตรศรี, ชนกฤทัย  ชื่นอารมณ์, สุรพล  วีระศิริ


การทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยโรคทางอารมณ์: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ภาพันธ์  วัฒนวิกย์กิจ, ปานใจ  สันดุษฎี, พงศธร  พหลภาคย์, ศิรินภา  อภิสิทธิ์ภิญโญ, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม


ลักษณะปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง

ศิรินภา  อภิสิทธิ์ภิญโญ, พูนศรี  รังษีขจี, พงศธร  พหลภาคย์, ภัทรี  พหลภาคย์, วรินทร  พุทธรักษ์


ดัชนีคำสำคัญ
ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การใช้แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิสซึมฉบับย่อในเด็กพูดช้า

ติรยา  เลิศหัตถศิลป์, อิสราภา  ชื่นสุวรรณ


ผลของเกมกระดานสำหรับครอบครัวต่อการเพิ่มสมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น

กมลพจน์  เริ่มคิดการณ์, วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ


การถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย

ขวัญพนมพร  ธรรมไทย, ชาลินี  สุวรรณยศ, รจเรข  อินทโชติ  ซากาโมโต, ณรงค์  มณีทอน, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์, ยุพาพรรณ  ศิริอ้าย, อรุณี  ปาลี, จิตรา  โภคาพานิช, ประเสริฐ  ไทยสังคม, ศิริธร  เรียบสันเทียะ, ชยุตพงศ์  ชัยแก้ว, อินทุวัทน์  ทาปัญญา, ภาวินี  สิงคราช, รสสุคนธ์  คำโพธิ์


ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดแบบสร้างเสริมแรงจูงใจในผู้มีปัญหาพนันในประเทศไทย

วิมลรัตน์  วันเพ็ญ, ธนกฤษ  ลิขิตธรากุล, ภาสกร  คุ้มศิริ, ณัฐปพน  รัตนตรัย, ธัญญาภรณ์  คำแก้ว, ปวีณสุดา  สานิสี, มาเรียม  สาหมุด, ชลันดา  หนูหล่ำ, สิริจันทร์  เดชปัญญาวัฒน์


อัตราการถูกจ้างงานในผู้ป่วยจิตเภท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ธนพร  หงษ์คณานุเคราะห์, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ความสัมพันธ์ระหว่างชุดความคิดกับความเชื่อเชิงชดเชยในการควบคุมน้ำหนัก

สิทธิชัย  ทองวร


ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

เฉิดพิธุ  วินัศปัทมา, กอบหทัย  สิทธิรณฤทธิ์, สุวิทย์  เจริญศักดิ์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษานำร่องเรื่องประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อลดอัตราการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

จินิส  สีห์รา, วัลลภ  อัจสริยะสิงห์, ชุติมา  แจ้งจิตร, ชาญวิทย์  พรนภดล


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก โรงพยาบาลรามาธิบดี

กนกพร  สาคร, นิดา  ลิ้มสุวรรณ, สัญชัย  กุลาดี, ชัยยศ  คงคติธรรม


โรคสมาธิสั้นในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคลมชักในโรงพยาบาลรามาธิบดีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ภัทรพร  ปานดี, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, สัญชัย  กุลาดี, ชัยยศ  คงคติธรรม, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale ฉบับภาษาไทย

กฤติศักดิ์  อนุโรจน์, ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลราชวิถี

จามรี  ณ บางช้าง


ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วรุณา  กลกิจโกวินท์, จตุพร  โพธิ์ปริสุทธิ์, ณัฐภัทร  นิยมรัตนกิจ, ธวัลรัตน์  โวหาร, ภคนันท์  ล้อศิรินันท์, วรรณกานษ์  ศรีสนธิรักษ์


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

สานิตย์  ศรีเพชร, รุ่งทิพย์  ประเสริฐชัย, กมลชนก  แสนทวีสุข, เกวลิน  พิมพ์พิศคนึง, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


ฟื้นฟูวิชาการ

โรคสมองส่วนหน้าเสื่อมที่มาด้วยอาการทางพฤติกรรมและการพัฒนาการวินิจฉัยปัญหาพฤติกรรมในผู้สูงอายุ

ประวีณ์นุช  เพ็ญภาสกานต์, พัทธมน  เจริญรัตน์, นันทิกา  อนันต์ถาวรวงศ์, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ

อัญชิดา  ขำแก้ว, รัตนา  สายพานิชย์, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


ลักษณะของผู้ป่วยที่กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาวะเป็นพิษต่อตับรุนแรง

ฮาริส  มะซัน, มาโนช  หล่อตระกูล, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


การศึกษาเปรียบเทียบผลการแปลแบบทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer และระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)

กุลวดี  ทองไพบูลย์, บุรชัย  อัศวทวีบุญ


ปัญหาการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็กออทิสติก

พรรษพร  หล่อธีรพงศ์, สุวรรณี  พุทธิศรี, วรามิศร์  โอสถานนท์


ผล 1 ปีของการเข้าร่วมโปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ดื้อต่อต้าน

ภาวิตา  จงสุขศิริ, สุพร  อภินันทเวช, สิรินัดดา  ปัญญาภาส


ผลของการเรียนเชิงปฏิบัติการหัวข้อการจัดการอารมณ์และความเครียดต่อระดับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่งรัตน์  จิตวโรภาส, พิชญานุช  รสเครือ, อารี  เทเลอร์, วินิทรา  นวลละออง


การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดขั้นสูงระหว่างเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ

สุดาวรรณ  จุลเกตุ, มานิกา  วิเศษสาธร, นนทิมา  พัชโรรส


การแปลแบบข้ามวัฒนธรรมและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมิน Aberrant Behavior Checklist-Community (ABC-C) ฉบับภาษาไทย

อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์, ชวนันท์  ชาญศิลป์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศิวัช  ธำรงวิศว, จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์


ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าของแบบประเมินอาการซึมเศร้า 9 คำถาม ฉบับปรับปรุงภาษากลาง

ธรณินทร์  กองสุข, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, ศุภชัย  จันทร์ทอง, เบญจมาศ  พฤกษ์กานนท์, สุพัตรา  สุขาวห, จินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน


รูปแบบการสั่งใช้ยาต้านโรคจิตรูปแบบฉีดออกฤทธิ์นานในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง

เรวดี เจนร่วมจิต, วรวีร์ เตธัญญวรากูล, หทัยภัทร กองคำบุตร, น้ำฝน ปิยะตระกูล


ผลลัพธ์ทางการรักษาด้วยยา Topiramate อย่างน้อย 6 เดือน ในผู้ป่วยติดสุราที่มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ปุณพร กมลมุนีโชติ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ


การทดสอบความตรงและความเชื่อถือได้ของแบบประเมินส่วนประกอบของอารมณ์ชื่อ MOSAIC ฉบับภาษาไทย

รณชัย คงสกนธ์, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, อภิชาติ จริยาวิลาศ


ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้แนวทางการดูแลผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

ณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์


ฟื้นฟูวิชาการ

ภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง

ดารุจ  อนิวรรตนพงศ์


ดัชนีคำสำคัญ

ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)