สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยผ่านแผ่นพับแก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น

เถียนเถียน หลิน, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, มษฐา ทองปาน, พรรษพร หล่อธีรพงศ์, สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข


ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย

บุฑบท พฤกษาพนาชาติ


การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กรับรู้ในผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นและในผู้ป่วยเด็กโรคทางกายที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บุญมณี คงแก้ว, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ณภัควรรต บัวทอง


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วิลาสินี สุราวรรณ์


อิทธิพลของความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าในนักเรียนวัยรุ่นที่โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล


ความสัมพันธ์ของความหุนหันพลันแล่นและพฤติกรรมการเล่นเกม ต่อการติดเกมในกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์

ธนวินท์ หนูคงใหม่, ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย


ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์สถาบันประสาทวิทยาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019

พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลศิริ


ปัจจัยการเลิกดื่มสุราและแนวโน้มช่วงเวลาในการเลิกดื่มสำเร็จของผู้มารับบริการที่คลินิกสุขภาพใจโรงพยาบาลสระบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

สิทธินันท์ ตัณจักรวรานนท์


ฟื้นฟูวิชาการ

ภาวะเพ้อสับสนในโรคโควิด-19

ญาณิน ทิพากร, พร ทิสยากร


ดัชนีคำสำคัญ
ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

LETTER TO EDITOR

Medication Dispensation for Psychiatric Outpatient at UKMMC during the COVID-19 Pandemic

Luke Sy-Cherng Woon, Lydia Gan

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น ณ แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จิณณพัต ยอดไกรศรี


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในวัยรุ่น

บุฑบท พฤกษาพนาชาติ


ปัจจัยทำนายอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัฎฐกร สำเร็จดี, รสมา สมไชย, ศศิธร ดวงมั่น, วชิราภรณ์ ฤาชา, พงศธร พหลภาคย์, นรักษ์ ชาติบัญชาชัย, พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์


ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คิดทางสังคม พฤติกรรมการสื่อสารภายในครอบครัวและการทำหน้าที่ทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภท

สุภาพร ไผ่พุทธ, ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์


ประสิทธิผลแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

จักรกริช ไชยทองศรี, อาทิตยา บุตรแสง, เจษฎา สุราวรรณ์, ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์


ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์รุนแรงแบบเพ้อสับสนในผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์ในหอผู้ป่วยจิตเวช

บุญกุล โลกะพันธ์, พิชัย แสงชาญชัย, วนิดา รัตนสุมาวงศ์


การศึกษาเบื้องต้นเรื่องความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมหลังจากนอนโรงพยาบาล ฉบับภาษาไทย

ฐานิกา เกียรติชัย, จริยา ทะรักษา, จีรนันท์ คันทะสอน, ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ, พัชรี ศรีสวัสดิ์


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศรีอาภา อัจฉยะสวัสดิ์, สุชัญญา ปาริชาต เปรี่ยมนอง, ธนพร ประเคน, นันทิกานต์ ฤทธิ์เดช, ภัทรพร ยิ่งสนองชาติ, ภาณุพงศ์ อุษณีย์งามเจริญ


แบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การเก็บข้อมูลบรรทัดฐานและการหาค่ามาตรฐานของแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย

บุรชัย อัศวทวีบุญ, วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ชนีวรรณ  ปันศรี, ชวนันท์  ชาญศิลป์


ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกที่บ้านต่อการทำงานประสานงานกันของกล้ามเนื้อในเด็กวัยประถมศึกษาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

อริศรา  ชีวะพฤกษ์, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์


ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในพี่น้องกับพฤติกรรมการรังแกกันในโรงเรียนจ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นันทิกา  อนันต์ถาวรวงศ์, พลิศรา  ธรรมโชติ


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

สุวิจักขณ์  อุ่นทวีทรัพย์, ธนกฤต  เตียววนากูล, วรัทยา  โสมภีร์, ไชยวัฒน์  เทียนเครือ


การศึกษานำร่องทดสอบผลการรักษาด้วยจิตบำบัดชนิด Eye Movement Desensitization and Reprocessing ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ Post-Traumatic Stress Disorder

สุนทรี  ศรีโกไสย, ชฎาพร  คำฟู, อนงค์พร  ต๊ะคำ, จีรวรรณ  วงศ์เมือง, กาญจน์ติมา  ทิพย์ปัญญา, อุไรวรรณ  วงศ์โปธิ, แพรว  ไตลังคะ, เพชรา  เมธาอนันต์กุล


ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19

รุจิรา  ตวงเพิ่มทรัพย์, วินิทรา  นวลละออง, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ฐิติยาภรณ์  พิมวรรณ์, นิสิตา  นาทประยุทธ์


การใช้บัตรช่วยรับมือกับปัญหาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความคิดฆ่าตัวตาย

พลอยไพลิน  โพธิเพียรทอง, ธนิตา  ตันตระรุ่งโรจน์, ธนาวดี  ประชาสันติ์


การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มในผู้ป่วยชาวไทยที่มีอาการปวดเรื้อรัง 3 ราย: การรายงานเบื้องต้น

นที  วีรวรรณ, ศิริรัตน์  คุปติวุฒิ, ประดิษฐ์  ประทีปะวณิช, จันทร์ระวี  เหล่ารุจิสวัสดิ์, นราทิพย์  สงวนพานิช, ณัฎฐา  สายเสวย


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดการติดเกมอินเทอร์เน็ต 9 ข้อ ฉบับภาษาไทย (Nine-item, Internet Gaming Disorder Scale; IGD Scale-9 TH) ในวัยรุ่นที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

อุดมพร  บุณยประเสริฐ, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์


ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลา

ธัญลักษณ์  วั่นเลี่ยง


การศึกษาประสิทธิผลของการทำกลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานการฝึกสติ ในการลดภาวะซึมเศร้าระดับน้อยถึงปานกลางในผู้ดูแลหลักของเด็กสมาธิสั้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดดา  พนาคุณากร, ถิรพร  ตั้งจิตติพร, ศิริรัตน์  อุฬารตินนท์


ระยะเวลาการใช้หน้าจอในเด็กอายุ 2 เดือน - 6 ปี และภาวะซึมเศร้าของมารดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วริยา  ฉัตรแดง, ณภัควรรต  บัวทอง, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, ศศิธร  ปรีชาวุฒิเดช


ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในพี่น้องของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ณิชมน  เอี่ยมตระกูล, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, พันตรี  เกิดโชค


ผลของการเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัวต่อการเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม: รายงานผู้ป่วย 3 ราย

พิศตะวัน  มาตสีดา, ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์, ชนาดา  อรศรี, พัชรินทร์  จำปานนท์, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม, สุชาติ  พหลภาคย์


ความชุกของภาวะซึมเศร้าในแพทย์ประจำบ้านในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19

ธิชาภา  ธีรเบญจกุล, ติรยา  เลิศหัตถศิลป์


แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านในประเทศไทยและการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์

ชฏารัตน์  อุดมแสวงโชค, มาโนช  หล่อตระกูล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนแบบทดสอบ Number Sets Test ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยเด็กโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านสะกดคำ ที่มีและไม่มีภาวะบกพร่องด้านการคำนวณร่วม

ชรชล  สัชฌบดี, มนัท  สูงประสิทธิ์


ค่าดัชนีความสามารถด้านการตั้งใจการมีสมาธิของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา WISC-III ในเด็กสมาธิสั้น

หัฎฐกร  สำเร็จดี, ชณัติพร  ชลไพร, รสมา  สมไชย, จินตนา  สิงขรอาจ, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม


ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในครูโรงเรียนเอกชนประจำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง

กชวรรณ  พลอยทับทิม, ณภัควรรณ  บัวทอง, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, ปริชวัน  จันทร์ศิริ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ณิชชาภัทร  อัมพรมุนี


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

นิธิสนี  รุจิรังสีเจริญ, นิดา  ลิ้มสุวรรณ, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, บัญญัติ  ยงย่วน


ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียดภาระการดูแลและการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง

ปรารถนา  รัตนถิรวรรณ, พลิศรา  ธรรมโชติ, สุวรรณี  พุทธิศรี


ความสัมพันธ์ระหว่างความวิริยะอุตสาหะกับความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ในนักศึกษาแพทย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

โสธิดา  ผุฏฐธรรม, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, วรุณา  กลกิจโกวินท์


รายงานผู้ป่วย

Dissociative amnesia และการรักษาในวัยรุ่น: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

กษมา  เทพรักษ์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

หน้าปก