สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ชนีวรรณ  ปันศรี, ชวนันท์  ชาญศิลป์


ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกที่บ้านต่อการทำงานประสานงานกันของกล้ามเนื้อในเด็กวัยประถมศึกษาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

อริศรา  ชีวะพฤกษ์, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์


ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในพี่น้องกับพฤติกรรมการรังแกกันในโรงเรียนจ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นันทิกา  อนันต์ถาวรวงศ์, พลิศรา  ธรรมโชติ


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

สุวิจักขณ์  อุ่นทวีทรัพย์, ธนกฤต  เตียววนากูล, วรัทยา  โสมภีร์, ไชยวัฒน์  เทียนเครือ


การศึกษานำร่องทดสอบผลการรักษาด้วยจิตบำบัดชนิด Eye Movement Desensitization and Reprocessing ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ Post-Traumatic Stress Disorder

สุนทรี  ศรีโกไสย, ชฎาพร  คำฟู, อนงค์พร  ต๊ะคำ, จีรวรรณ  วงศ์เมือง, กาญจน์ติมา  ทิพย์ปัญญา, อุไรวรรณ  วงศ์โปธิ, แพรว  ไตลังคะ, เพชรา  เมธาอนันต์กุล


ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19

รุจิรา  ตวงเพิ่มทรัพย์, วินิทรา  นวลละออง, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ฐิติยาภรณ์  พิมวรรณ์, นิสิตา  นาทประยุทธ์


การใช้บัตรช่วยรับมือกับปัญหาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความคิดฆ่าตัวตาย

พลอยไพลิน  โพธิเพียรทอง, ธนิตา  ตันตระรุ่งโรจน์, ธนาวดี  ประชาสันติ์


การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มในผู้ป่วยชาวไทยที่มีอาการปวดเรื้อรัง 3 ราย: การรายงานเบื้องต้น

นที  วีรวรรณ, ศิริรัตน์  คุปติวุฒิ, ประดิษฐ์  ประทีปะวณิช, จันทร์ระวี  เหล่ารุจิสวัสดิ์, นราทิพย์  สงวนพานิช, ณัฎฐา  สายเสวย


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนแบบทดสอบ Number Sets Test ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยเด็กโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านสะกดคำ ที่มีและไม่มีภาวะบกพร่องด้านการคำนวณร่วม

ชรชล  สัชฌบดี, มนัท  สูงประสิทธิ์


ค่าดัชนีความสามารถด้านการตั้งใจการมีสมาธิของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา WISC-III ในเด็กสมาธิสั้น

หัฎฐกร  สำเร็จดี, ชณัติพร  ชลไพร, รสมา  สมไชย, จินตนา  สิงขรอาจ, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม


ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในครูโรงเรียนเอกชนประจำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง

กชวรรณ  พลอยทับทิม, ณภัควรรณ  บัวทอง, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, ปริชวัน  จันทร์ศิริ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ณิชชาภัทร  อัมพรมุนี


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

นิธิสนี  รุจิรังสีเจริญ, นิดา  ลิ้มสุวรรณ, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, บัญญัติ  ยงย่วน


ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียดภาระการดูแลและการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง

ปรารถนา  รัตนถิรวรรณ, พลิศรา  ธรรมโชติ, สุวรรณี  พุทธิศรี


ความสัมพันธ์ระหว่างความวิริยะอุตสาหะกับความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ในนักศึกษาแพทย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

โสธิดา  ผุฏฐธรรม, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, วรุณา  กลกิจโกวินท์


รายงานผู้ป่วย

Dissociative amnesia และการรักษาในวัยรุ่น: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

กษมา  เทพรักษ์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของความเครียดจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแพทย์ประจำบ้านโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง

คณิน  จินตนาปราโมทย์, พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล, เดชา  ลลิตอนันต์พงศ์


แบบประเมินมุมมองของแพทย์ต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฉบับนักศึกษาแพทย์
Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale (Medical student version) MICA-2 ฉบับภาษาไทย

จินิส  สีห์รา, นิชาดา  นิมมาวิชญ์, ศรัณย์  วานิชพงษ์พันธุ์, วรภัทร  รัตอาภา


ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดูแลเด็กของมารดากับความภาคภูมิใจ
แห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิริวรรณ  ปิยวัฒนเมธา, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม, นิรมล  พัจนสุนทร, นวนันท์  ปิยะวัฒน์กูล


ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อนและครูกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

อัญมณี  หล้าหนัก, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกัน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

สวรรยา  เสาวภาพ, สุวรรณี  พุทธิศรี


การศึกษานำร่อง: ประสิทธิผลของการใช้ Mu Soft bite ในผู้ป่วยที่รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า

เมธิณี  พิศาลายน, วรรณิภา  สิทธิ์ธรรมวิไล, ชวิกา  พิสิฏฐศักดิ์, ปัญจภรณ์  วาลีประโคน, พิชัย  อิฏฐสกุล, อัมพร  ปิติธรรมภรณ์


ภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสงขลา

ปิยณัฐ  สุวรรณโณ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายซ้ำของผู้สูงอายุไทย

ศักรินทร์  แก้วเฮ้า, ไพรวัลย์  ร่มซ้าย, พิมพ์นิดา  กุลสุนทราลัย, อำไพ  โพธิ์คำ, สุนิศา  เจือหนองแวง


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลกระทบของการใช้สื่อมัลติมีเดียช่วงก่อนนอนต่อปัญหาการนอนของผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น

หทัยภัทร  วิทยศักดิ์พันธุ์, สุวรรณี  พุทธิศรี


ผลของบทเรียนสำเร็จรูปต่อทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เป็นโรคการเรียนรู้บกพร่อง

หัฎฐกร  สำเร็จดี, ศิริพร  คำสะอาด, ประภัสรา  ศิริกาญจน์ , นิรมล  พัจนสุนทร


ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาหนึ่งของประเทศไทย

กรรณิการ์  กาญจนสุวรรณ, ชนัญญา  จิระพรกุล, เนาวรัตน์  มณีนิล


ความผูกพันทางจิตใจกับพ่อแม่ในผู้มีความทุกข์ใจในเพศสภาพ (gender dysphoria) ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลรามาธิบดีและความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมทางเพศและการใช้สารเสพติด

รชนิศ  เย็นสบาย, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์


ความเครียดและภาวะซึมเศร้าในแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ

สวรรยา  งานวิวัฒน์ถาวร, ญัฏฐพงษ์  กุลสิทธิจินดา


ความชุกของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง

ระพีพร  เวียงคำ, เอนกวิช  เต็มบุญเกียรติ, ธวัชชัย  ลีฬหานาจ, วนิดํา  รัตนสุมาวงศ์, เจษฎา  ยิ่งวิวัฒน์พงษ์


ความเครียดและอารมณ์เศร้าของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกลักษณ์  แสงศิริรักษ์, สิรินรัตน์  แสงศิริรักษ์


ดัชนีคำสำคัญ

ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร

หน้าปก


 

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในทหารกองประจำการใหม่

วรัมพร  ยั่งยืน, ปัญจภรณ์  วาลีประโคน


การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย

อารยา  ผลธัญญา, จรรยพร  เจียมเจริญกุล, กุลวดี  ทองไพบูลย์, ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, สิรี  อุดมผล, ศิวพร  ตุ้ยเต็มวงศ์, วรรณสิริ  ปัญโญ, สาวิกา  ไชยบุญญารักษ์


ปัญหาสุขภาพจิตกับการเล่นการพนันของผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

ธนกฤษ  ลิขิตธรากุล, ภาสกร  คุ้มศิริ, พัทธ์ธีรา  ดิษยวรรณวัฒน์, ชลธิชา  แย้มมา, สันติภาพ  นันทะสาร


ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ของมารดาและโรคสมาธิสั้นในบุตร

ปัทมาพร  ทองสุขดี, ชวนันท์  ชาญศิลป์, มานิตย์  ศรีสุรภานนท์


ผลของวีดีทัศน์สื่อความรู้ต่อการลดความวิตกกังวลในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า

ณัชพล  เติมพรเลิศ, ปัญจภรณ์  วาลีประโคน


ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างการพยายามฆ่าตัวตายกับภาวะซึมเศร้าในโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เอกชัย  เพ็ชรพรประภาส


ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้เคตามีน และเอสเคตามีนในการรักษาโรคซึมเศร้า

วนิดา  รัตนสุมาวงศ์, พิชัย  อิฏฐสกุล


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

เกวลี  ชัยสุวรรณรักษ์, พลิศรา  ธรรมโชติ


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย