สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น

อัญมณี  โกสัลล์ประไพ, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, พัชรินทร์  เสรี


การศึกษานำร่องเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึกทักษะครูในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง

ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์, ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม, ปาณิสรา เรือง, ชนัฐดา ภูวิชัย


ประสิทธิผลการบำบัด Co-occurring disorder (COD) Intervention ในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, ปราณี ฉันทพจน์, สุพัตรา สุขาวห


การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเสพติดสมาร์ตโฟนสำหรับผู้ใหญ่ฉบับภาษาไทย

พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, นวลลออ ธวินชัย


วิถีการดำเนินโรคของโรคติดสุราหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี

สุนทรี ศรีโกไสย, ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, หทัยชนนี บุญเจริญ, ดวงเดือน ไชยน้อย, อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์, นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์, ลษิตา ศรีธรรมชาติ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล


อาการย้ำคิดย้ำทำในผู้ป่วยโรคลมชักในโรงพยาบาลรามาธิบดี

นูรอน  ยะผา, รัตนา  สายพานิชย์, สัญชัย  กุลาดี, อภิสิทธิ์  บุญเกิด, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


ความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง Mood and Feelings Questionnaire (MFQ) ฉบับภาษาไทย

ติรยา เลิศหัตถศิลป์, ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล, พนิดา บุตรดีวงษ์


การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินกลยุทธ์ในการรับมือกับความเครียดแบบสั้นฉบับภาษาไทย

ธนานันต์ นุ่มแสง, ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์


คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่หมู่บ้านประชานิเวศน์

โชติมันต์ ชินวรารักษ์, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สมัย ศิริทองถาวร


ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์

เพ็ญประภา เหมมณี, วินิทรา แก้วพิลา


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาส

จรีภรณ์ จินท์ปัญญกุล, สุวรรณี พุทธิศรี


สาเหตุของการขาดการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นวัยเด็กและวัยรุ่น

อธิชาดา อธิพงษ์อาภรณ์, นิดา ลิ้มสุวรรณ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในเขตเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิต ตุลาคม 2553-กันยายน 2556

ศศิธร กมลธรรม, รุ่งระวี แก้วดี


ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ

วลี รัตนวัตร์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ภัทรพร วิสาจันทร์


ผลตอบรับจากครอบครัวเกี่ยวกับคุณสมบัติของทีมสะท้อนกลับในครอบครัวบำบัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์, นิดา ลิ้มสุวรรณ


การประเมินการคัดกรองภาวะเพ้อหลังผ่าตัดด้วยเครื่องมือ 4 ‘A’ Test ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยสูงอายุที่เปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า

นที วีรวรรณ, ธนาวดี ประชาสันติ์


ความชุกของโรคจิตเวชในผู้ป่วยสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, ธีรศักดิ์ สาตรา, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย

ชาญวิทย์ พรนภดล


การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น

เสาวคนธ์ วีระศิริ, สุรพล วีระศิริ, พิมภา สุตรา, จริญญา โคตรชนะ


ความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำรวจจากแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, จตุรพร แสงกูล


ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย

ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, อารยา  ผลธัญญา, ทัศนีย์  หอมกลิ่น, กุลวดี  ทองไพบูลย์, พิมพ์มาศ  ตาปัญญา, รติพันธ์  ถาวรวุฒิชาติ


การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยโรคจิตเภท

โกศล วราอัศวปติ, กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, เอกอุมา อิ้มคำ


ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

นิตยา  จรัสแสง, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, วิจิตรา  พิมพะนิตย์, สมจิตร์  มณีกานนท์, ดวงแก้ว  รอดอ่อง


ความสุข ความทุกข์ และสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย

ขวัญสุดา บุญทศ, ขนิษฐา นันทบุตร


ฟื้นฟูวิชาการ

ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน

หัทยา ดำรงค์ผล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล


ความชุกของภาวะติดสารนิโคติน ในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ธีรศักดิ์ สาตรา, กมลเนตร วรรณเสวก, วัลลภ อัจสริยะสิงห์, จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล


คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์


ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

กนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล, พิชัย แสงชาญชัย, ธวัชชัย ลีฬหานาจ


ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้

ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, วิลาวรรณ คริสต์รักษา, ดำรงค์ แวอาลี, สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช


การกระตุ้นความสามารถสมองด้านทักษะการจัดการ ความใส่ใจ ความจำและมิติสัมพัทธ์ในผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น

ดาวชมพู นาคะวิโร, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ, อรพรรณ แอบไธสง, ภัทรา สุดสาคร, จารุณี วิทยาจักษุ์, ภัทรพร วิสาจันทร


การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบวัดซ้ำกับผู้ที่ชำนาญสองภาษา

วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ, บุรชัย อัศวทวีบุญ, ชลาลัย แต้ศิลปะสาธิต, ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล, พนิดา ซิมาภรณ์, สาวิตรี แฮมมอนด์, ยุพิน โภคฐิติยุกต์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


ทบทวนวรรณกรรม

ปัจจัยเสี่ยงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น : การทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก

สุพัตรา สุขาวห, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


ดัชนีคำสำคัญ - ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นกลุ่มโรคออทิสติก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ, นิรมล พัจนสุนทร, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, จินตนา สิงขรอาจ, พีรดา อุ่นไพร


การเข้ารับการรักษาทางจิตเวชในนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาการอ่านสะกดคำ

ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์, มนัท สูงประสิทธิ์


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

ศิราดา จิตติวรรณ, ปราโมทย์ สุคนิชย์


อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำในคนปกติ

รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย, รัตนา สายพานิชย์, ธนิตา หิรัญเทพ, สุดาวรรณ จุลเกต


ลักษณะทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในวัยผู้ใหญ่

นิดา ลิ้มสุวรรณ, ภัทรพร วิสาจันทร์


ประสิทธิผลของสื่อจำลองเสียงหูแว่วต่อทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

สุชีรา อมรมหพรรณ, จริยา จิรานุกูล, เอื้อมพร สุ่มมาตย์


การใช้หลัก 5 A’s ในการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่โดยแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลศิริราช

ปเนต ผู้กฤตยาคามี, สนทรรศ บุษราทิจ, ฑิฆัมพร หอสิริ, กมลพร วรรณฤทธิ์


ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยพาร์กินสันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, สมศักดิ์ เทียมเก่า, พงศธร พหลภาคย์


การพัฒนาเครื่องมือแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, อุบุญรัตน์ ธุรีราช, บุญลือ เพ็ชรรักษ์, ปิยนุช กิมเสาว์, ขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ, บุญธรรม ดีดวง


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO