สาส์นจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒